Өнөөдөр: 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр авч байна. Үүнд: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, менежмент, Инженер, Барилга хот төлөвлөлт, Харилцаа холбоо технологи, Нийгэм, сэтгэл судлал, Гадаад хэл, Сэтгүүл зүй, Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш зэрэг хөтөлбөрүүдээр online-аар болон Хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн салбар комиссоор, Мөн УБЭИС-ийн хичээлийн А байрны 106 тоотод тус тус элсэлт авч байна. ШИНЭ ҮЕИЙН ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БИД БЭЛТГЭНЭ            

 Математик, мэдээлэл зүйн тэнхимийн Зөвлөх багш Доктор, профессор О. Төлеү

Мэргэжил: Эдийн засгийн кибернетик

Төгссөн сургууль, курс:

-          Москвагийн удирдагын академи 1977 он

-          МУИС-ийн Англи хэлний оройн сургууль 1983 он

-          МУТИС-ийн магистрантур

-          МУИС-ийн докторантур

Бүтээл:

-       О. Телеү. CmamucmuKUUHмэдээллийн автоматжуулсан систем байгуулах зарим асуудал, “Санхүү бүртгэл Статистикийн Мэдээлэл” сэтгүүл №2, 1982 он

-       Ю. Г. Василиев, О. Телеү ба бусад. СМАС-ийн автоматжуулсан регистр байгуулах техникийн төсөл (Статистикийн Төв газрын ТБТ ЭШ ажлын тайлан) 1987 он

-       О. Телеү. Улс ардын аж ахуйн хөгжлийн эконометрик загвар (ТЭЗУХ-ны Тооцоолох төвийн ЭШ ажлын тайлан). 1989 он

-       Т. Дорж, Б. Ганбаатар, Б. Машир, О. Телеү. Салбар хоорондын балансын статик, динамик загвар (МУИС-ийн ЭЗС-ийн ЭШ ажлын тайлан), 1994 он

-       О. Телеү. Салбар хоорондын балансын загвар (Монографи) 2000 он

Боловсруулсан программ

-       МИАТ дотоод нислэгийн билет боловсруулах программ

-       Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн  ня-бо бүртгэлийн иж бүрэн программ

-       МУИС-ийн ажиллагсдын цалингийн иж бүрэн программ

-       МУТИС-ийн МИС-ын цалингийн программ 

Багш, доктор, профессор С. Бямбаа

Мэргэжил: Эдийн засгийн мэдээллийн боловруулалт

Төгссөн сургууль, курс:

-       Москва хотын эдийн засаг-статистикийн дээд сургууль 1968 он

-       ЮНЕСКО, UNIDO-ийн шугамаар удирдлагын автомажуулах систем, мэдээллийн технологийн үйлчлэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.

Бүтээлүүд:

Нэг: “Эдийн засгийн мэдээллийн боловсруулалтын механикжуулах автоматжуулах асуудал” УБ., 1980 он

-       “ Мэдээллийн баазыг удирдах систем” DBASE УБ., 1990 он 8х.х.

-       “Алгоритмын хэл TURBO PASCAL 6.0-аар программ зохиох арга” УБ., 1995 он 5.х.х.

-       MS-WINDOWS-ийн орчин дахь мэдээний баазыг удирдах систем” УБ., 2000 он 6.хх.

-       “Интернетийг эзэмших анхны алхамууд” УБ., 2002 он 6.хх.

-       “Дизайн зургийн программ COREL DRAW 12” УБ., 2009 он 11.хх. зэрэг 13 ном, сурах бичиг, гарын авлага 117.хх. хэвлүүлжээ.

Хоёр: Шинжлэх ухаан техникийн мэдээллийг үр ашигтай ашиглах асуудал 1973 он

-       Бүртгэл тооцооны ажлыг механикжуулахын тулд 1982 он зэрэг эрдэм шинжилгээ, сурталчилгааны 16 өгүүлэл нийтлүүлжээ.

Гурав: Удирдлагын аппаратын хөдөлмөрийг механикжуулах асуудал 1972 он

-       Эдийн засгийн тооцооны хэрэглээний программын системийг ашиглах нь 1988 он

-       Вопросы программирования на Erame Work 1989 зэрэг сэдвээр улсын болон олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, симпозиумд 13 илтгэл Орос, Монгол хэл дээр тавьж хэлэлцүүлсэн

Дөрөв “ Арьс ширний үйлдвэрлэлийн нэгдлийн шуурхай болон НББ-ийн мэдээллийг бүрэн автоматжуулах асуудал” (1975 он)

-       Гутлын үйлдвэрийн анхан шатны болон НББ-ийн мэдээллийн компьютерээр боловсруулсан эрдэм шинжилгээний тайлан (1985 он) хамтын бүтээлүүд гаргажээ.

Шагнал:

-       ШУТИС-ийн хүндэт профессор

-       Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан

-       Банк, санхүүгийн тэргүүний ажилтан

-       Бүртгэл, статистикийн тэргүүний ажилтан

-       “Алтан гадас” одон 

 

Математик, мэдээлэл зүйн тэнхимийн Зөвлөх багш Доктор, профессор С.БАЙГАЛТӨГС

Мэргэжил:Компьютерийн инженер

Төгссөн сургууль, курс:

-          Политехникийн дээд сургуульЗХУ, Ташкент хот1978

-       МУИС.ГХДС.   Англи хэл Улаанбаатар1989

-       ШУТИС.  Докторын зэрэг хамгаалсанУлаанбаатар1999

-       ШУТИС   Профессорийн цол хүртсэнУлаанбаатар2002

Бүтээл:

Док (Ph.D), дэдпрофессорС.Байгалтөгсийн    ЭШ -н БҮТЭЭЛ- ийнжагсаалт(2011 -  хойшхи )

1.     “Тэмдэгтмөрашигланхортпрограмилрүүлэхэдшугаман SVM ашиглахнь ”. Холбоо, мэдээллийнтехнологийнөнөөбаирээдүй - 2014, 2014. Ч. Эрдэнэбат

2.      “Analysis of developing proper design of LMS ”  MMT-2014  “Цахимзасаглал, Мэдээллийнтехнологи” ММТ-ийнэрдэмшинжилгээнийхурлынэмхэтгэл УБ. хууд.20, 2014 Б.Мөнхчимэг

3.      ICT in education : Leaning Technology , LMS and OER Сургалтанд МТ нэвтрүүлэхаргазам. (ICT -EDU2014 )БШУЯ. ШУТИС. МУБИС-ЮНЕСКО. 2014 -V -06-08. Б.Мөнхчимэг­­

4.      “Шугаман SVM ашигланхортпрограмилрүүлэхзаримарга,” Магистр, доктороюутныэрдэмсудалгаа - 2013 ЭШБХ, 2013, pp. 267–270. Ч. Эрдэнэбат

5.      “ШУГАМАН SVM АШИГЛАН ХОРТ ПРОГРАМ ИЛРҮҮЛЭХ НЬ,” Магистрант, докторантынэрдэмшинжилгээнийбүтээлийнэмхэтгэл, vol. 11, no. 144, pp. 23–26, 2013. Ч. Эрдэнэбат

6.      “Improving blended learning effectiveness through the use of learning management system” International Summer workshop Computer Science 2013. Chemnitz, Germany. B. Munkhchimeg.

7.      “Promoting a LMS by Encouraging its Use for conventional teaching activities”  (MUST) Mongolian University of Science and Technology Association in Korea (MUSTA, Mongolia  Oct , 2013 B. Munkhchimeg

8.      “Control possibility of students' learning process through using Learning Management System” The 8th International Forum on Strategic Technology (IFOST),  Proceedings, Volume II, Ulaanbaatar, Mongolia, 2013, pp. 395–400. B. Munkhchimeg.\

9.      “Malware Detection Using Linear SVM,” The 8th International Forum on Strategic Technology (IFOST),  Proceedings, Volume II, Ulaanbaatar, Mongolia, 2013, pp. 136–138. Ch.Erdenebat

10.  “Шугаман SVM ашиглаххортпрограмилрүүлэхасуудалд,” “МонголынМэдээллийнТехнологи 2013: Цахимзасаглал, мэдээллийнтехнологи” ЭШХ, 2013, pp. 128–130. Ч. Эрдэнэбат

11.  “Challenges of  Mongolian e-Learning and improvement method of implementation.” IADIS Multi Conference on CS and Information Systems. .Proceedings of the IADIS Information Conference e-Learning .p 331-336. ,  22- 26 July, 2013, Prague, Czech Republic B. Munkhchimeg. J. Alimaa

12.  Сургалтынудирдлагамэдээллийнсистемашигланоюутнысуралцахявцыгхянахболомж MMT-2013 “Цахимзасаглал, Мэдээллийнтехнологи” ММТ-ийнэрдэмшинжилгээнийхурлынэмхэтгэл УБ. хууд.19 – 23 Б.Мөнхчимэг

13.  Цахимсургалтыгих, дээдсургуулийнсургалтынхэлбэр, аргазүйднийцүүлэхнь MMT-2013 “Цахимзасаглал, Мэдээллийнтехнологи” ММТ-ийнэрдэмшинжилгээнийхурлынэмхэтгэл УБ. хууд.24 -30 А.Ариунжаргал

14.  Challenges and Solution from Asia in DE Quality Assurance in Distance Education and E-learning. First published in 2013 by SAGE Publication India Pvt Ltd. IDRC/CDRI Canada. ISBN: 987-81-321-1006-4(HB). P105-118 Insung Jung, TianBelawati .                 Chen Li,                      Tat Meng Wong

15.  ШУТИС. КТМС болон хосолсон сургалтын чанарын асуудалд. ШУТИС .КТМС  Багшнарын ЭШХ.                  3 capын 1  2013,

16.  “Функцийндуудалтаасвирусынсигнатурүүсгэхнь,” Seminar on “New Challenges in Computing,” 2012. Ч. Эрдэнэбат

17.  “Онлайнсургалтыннээлттэйсистемболовсруулахтуршилтсудалгаанызаримүрдүн” ЭрдэмшинжилгээнийбүтээлийнэмхэтгэлШУТИСУлаанбаатар,    2012 он Б.Мөнхчимэг

18.  “QA mechanisms and its impact in DE in Asian countries”. International Conference .Yagoykarta. Indonesia . 15 – 19.Dec , 2012 Insung Jung, TianBelawati .                 Chen Li,                      Tat Meng Wong

19.  Зайнболовсролдболовсролыннээлттэйэхийнхэрэглээ, МДБ -н е-Сургалтынчанарынбаталгаажуулалтынзаримасуудлууд " ONEMONGOLIA  project,  Салбарынхэмжээнийхурал. МУБИС. MEGA MONGOLIA PROJECT. DREAM IT . 2012-12-05

20.  “Usage of the OER in DE and some QA issues in e-Learning in Mongolian HE sector”. International Conference on Educational Policy Research in Mongolia. 29- 30, October,2012, Ulaanbaatar,

21.  " Blended Learning in Computer Engineering Technology "  International Conference "Building a World Class University : CHALLENGES and INITIATIVES "   ,  Section II "New changes and Challenges in Engineering High Education " Ulaanbaatar, Mongolia., 06 - 08, June ,2012

22.  “Promoting quality of e-learning and ICT use in Mongolian education : NGO involment” "The Convergence of Human - Education - Technology in the Smart Learning Age" , KSET International Conference Proceedings., Seoul, Korea  26-28 , May. 2012  , р120., Insung Jung

23.  “Монголын е-Сургалтынчанарынбаталгаажуулалтандөгөхбодлогынасуудлууд” ШУТИС.   ЭШБ эмхэтгэл №4/127, УБ 2012, хуудас .8- 16., ISBN: 978-99962-51-95-5

24.  Үүлэнтооцоолол : Оюутнымэргэжлийнурчадварыгдээшлүүлэхболомж ШУТИС  ЭШБ эмхэтгэл №4/127, УБ 2012, хуудас 154 -161., ISBN: 978-99962-51-95-5 Г.Дашзэвэг

25.  Электронсургалтбаоюуныөмчийнасуудал"" Ихсургууль, эрдэмшинжилгээнийбайгууллагыноюуныөмчийнхарилцааныасуудлууд" ЭШХ. ШУТИС. ЗГ-н ХА- Оюуныөмчийнгазар. 2012 -04-17. Улаанбаатар

26.  “Signature-Based Malware Detection Using Win32 API Calls,” International Conference onALM .                          “Development of Technology and Technique”,          9-10,June ,2011, MUST, Proiceedings . pp. 12–15. Ch.Erdenebat

27.  “Creating Virus Signature Based on Function Calls,” International Conference on “Knowledge Based Industry - 2011” (ICKI-2011), 2011, pp. 23–25. Ch.Erdenebat

28.  The development of E-Learning in the MUST "International Conference . EICTHE- 2011" Proceedings pp 117-121  .                                              Ulaanbaatar, Mongolia . 8 – 10.July  , 2011 Ya.Narantsetseg, R.Turbat

29.  Comprasion of the Learning Management Systems "International Conference . EICTHE- 2011" Proceedings pp 199-203  .                                              Ulaanbaatar, Mongolia . 8 – 10.July  , 2011 A.Erdenebaatar, D.Zolboo

30.   QA in Asian DE: Diverse Approaches and Common Culture International Reseach Review of Open Distance Learning,  e- Journal , Accabasa University, Canada,                  vol12, N6,  2011 Insung Jung,                                         TianBelawati .                                         Chen Li,                                                          Tat Meng Wong

 

Төсөл, гэрээт ажил

 

1.     "Education sector REFORM : LTM- Learning and Training Materials" ADB, MES, PIU, 2013, Төслийнтайлан, Сайдынтушиаал , 2013 он

2.     QA in Asian DE sector : IDRC, PANDora, 2010-2012 Монограф 1, ОУ Сэтгүүлд 1 ,                   2012 он

3.     МСС .Компьютерийнахисантүвшнийсургалт, I , II ММС, ШУТИС. КТМС.КУ салбарынбагш, оюутнууд . 2013 он, 45 саятөг ММС, "GOFA" Project  ШУТИС. КТМС. 2013 он,

4.     Сонгуулийнсаналхураахавтоматмашиныугсралт, туршилт, зүгшрүүлэлт" Интерактив ХХК, ШУТИС. КТМС.КУ салбарынбагш, оюутнууд 2012-2013 он, 45 саятөг УИХ, ороннутгийн , Ерөнхийлөгчийнсонгуульдашигласан

5.      ИДС -н УМС ИДС. Суперассистсистемс ХХК , 2011-2013 Ихзасаг ИС, ХүУИС, Цэцээгүн ДС

6.     е- CSMS  II ШУТИС.  КТМС. Компьютерийнухаанысалбар, 2010-2011 он, 9.0 саятөг ШУТИС.  КТМС-ийн 52 хичээл -е хэлбэрт, Moodle -2.01туршилт

7.     АССТөвийнлабораторийнтохижуулалт ШУТИС. КТМС .КТХПБ.  2014, 1.2сая төг ШУТИС. КТМС .135 тоотөрөө  2014 он

8.     SAGA 4.0  .Цахимзасаглал, Стандарт Интерактив ХХК, КТМС. КУ салбар, 2013, 4 сая. Төг Интерактив ХХК, , 2013,

 

 Ахлах багш, дэд проф С. Даваабаяр

Мэргэжил: Математикч

Төгссөн сургууль, курс:

 -МУИС-ийн физик математикийн фалультет 1992 он

Бүтээлүүд нь:

1. 2000-2011 оны Монгол зурхайн цаг улиралын бичиг. Хамтын бүтээл

2.Бүдон гэгээний товч намтар. 2001 онд түвд хэлнээс орчуулсан. 3 хх

3. Элсэлтийн шалгалтын тестийн эмхтгэл 2004 он хамтын бүтээл

4. Агваанхайдавын бүтээлийн эмхтгэл 2006 он.

5. Барилдлагын зургаан ном. Түвд хэлнээс орчуулсан. дээрх эмхтгэлд буй

6 Агваанхайдавын Гэргийтний бурханы оронд зорчих сал гүүр. “Цагаан лавай” сэтгүүл. 2009 он.

7. Иш-тавхай ламын Түвд хэлээр зохиол бүтээлээ туурвисан Халх лам нар. Түвд хэлнээс орчуулж нэмэлт тайлбар хийсэн. хамтын бүтээл. 2007 он.

8. Агваанхайдавын Их хүрээнд наян тохой Майдар босгосон түүх. Түвд хэлнээс орчуулсан.  2009 он.

10. Л.Хурцын Монголчуудын оршуулгын соёл. Сонгодог монгол бичгээс хөрвүүлсэн 2010 он. 20 хх

11. С.Гомбожав хамбын Түвд хэлээр зохиол бүтээлээ туурвисан монгол лам нар. Сонгодог монгол бичгээс хөрвүүлсэн. 2005 он. 

12.Монгол лам нарын Шүтэн барилдлагын магтаалд хийсэн тайлбарын эмхтгэл. Түвд хэл. 2011 он.

13. Өөд бологсодыг гал мандалд өргөх ёс. 2008 он 2 хх

14. “Эх орны эзэд” хүүхэд хүмүүжүүлэх монгол арга. Хамтын бүтээл. 2009 он. 2. хх

15. Хүүхдийн шүтээн судрын цоморлиг. Түвд хэл дээр.  2006 он

16. Монгол зурхайн товч түүх. 1998 он. Д.Зуухаа багшийн хамт.

17. Их зурхайч Гилбэрийн Галсанравжаа. МУИС-ийн шашин судлалын тэнхимийн Лам нарын сэтгүүл 2010 оны 12 сар №4

18. Урвасан жилийг бодох нэгэн аргачлал. МУИС-ийн шашин судлалын тэнхимийн Лам нарын сэтгүүл 2009 он.

19. Бурханы шашины байгаль хамгаалах арга. 2008 он. 2 хх

20. Усгүй бол амьдрал үгүй. 2010 он. хамтын бүтээл. 2 хх

Заадаг хичээлүүд:

Математик, Магадлалын онол, Математик статистик, Эконометрикс, Одон зурхай 

Ахлах багш, магистр Ц. Нэргүйбаатар

Мэргэжил: Мэдээлэл зүй – ня-бо

Төгссөн сургууль, курс:

-       УБЭОДС 2006 он

-       МУИС-ХҮС-ийн магистр 2008 он

-      МУБИС сурганы сертификат 2009 он

-      МУШУТИС IT-ажилтан мэргэжил дээшлүүлэх 2010 он

Бүтээл:

-   Хэрэглээний программуудын тайлбар, дасгал 2008 он

- График дизайн номын редактор 2009 он

- А. Х. Шайхмейстерийн "Параметртэй тэгшитгэл тэнэцэтгэл биш" номын зургийн эх бэлтгэсэн 2016 он

-"MSEXCEL-ийн орчинд бүтээмжтэй ажиллах" нэртэй ахисан шатны MSEXCEl-ийн тухай номыг бэлтгэн редакторлаж  хэвлүүлсэн байна. 2017 он

                   -Эрдэм шинжилгээий бичиг 2017-д "Big Data" сэдвээр өгүүлэл хэвлүүлсэн

                  - Менежментийн холбооны “Эдийн засаг”сэтгүүлд мэдээлэлийн технологи хичээлийн “INDIRECT Function” сэдвээр

                    лекцийн эмхэтгэл  нийтлүүлсэн.

                 - Эрдмийн чуулган-2017 багш нарын Эрдэм шинжилгээний бага хурлын Салбар хуралдаанд "E-library" сэдвээр

                  илтгэл тавьж Дэд байрт шалгарсан

               - Сургуулийн дотоод сүлжээ, А, Б, В- байруудын бүрэн камержуулалтын ажил хийж ашиглалтанд оруулсан.

  Шагнал: Монголын залуучуудын холбоо “Хөдөлмөрийн алдар” алтан медаль 2009он

                УБЭДС-ийн шилдэг багш, өргөмжлөл 2012 он

Заадаг хичээлүүд:

Мэдээлэл зүйн үндэс, мэдээллийн технологи, программ хангамж, комьпютерийн сүлжээ, НББ-ийн мэдээллийн систем, График дизайн

ММЗ-н тэнхимийн эрхлэгчийн орлогч Багш . Ц.Нямаа

Мэргэжил:Математик, Программ хангамж

Төгссөн сургууль, курс:

ХААИС-ын Инженерийн Сургууль, Математик, Программ хангамж, Бакалавр, 2008 он

-ХААИС-ын ЭЗБС, Бизнесийн удирдлага-Кибернетик, Магистр, 2010 он

-МУИС-ийн докторант

Шагнал: Монголын оюутны холбоо “Шилдэг багш” алтан медаль. 2014 он